Hajikami

Tsuchi to Ao
shop ,Japanese-Style Bar, Chofu, Tokyo 
entry_tuchitoao_02.jpgentry_tuchitoao_03.jpgentry_tuchitoao_04.jpg

entry_tuchitoao_05.jpg entry_tuchitoao_06.jpg entry_tuchitoao_07.jpg entry_tuchitoao_08.jpg entry_tuchitoao_09.jpg