Hajikami

Manvar
,Mediterranean Bar, Kagurazaka, Tokyo 
entry_manvar_02.jpg entry_manvar_03.jpg entry_manvar_04.jpg entry_manvar_05.jpg